top of page

在地藝術展覽

藝術家深入探索南丫島的山、岸、海與大陸的微妙關係,創作出屬於這個島嶼的作品。

lamma_fb_banner-03.png

藝術家駐村計劃

四位駐村藝術家陳百堅、陳佩玲、何遠良和含蓄,花了三個月的時間進入南丫島社區生活、創作,與居民互動交流和合作,讓藝術、文化漸漸融入島民的生活之中。

藝術家駐留札記已收錄在計劃刊物,可按此 (P. 132-141)了解更多!

駐村藝術家

Propic_Brandon.png

陳百堅

Propic_Peggy.png

陳佩玲

Propic_Leung.png

何遠良

Propic_Humchuk.png

含蓄

參與藝術家

參與藝術家

請點擊藝術家頭像以瀏覽個人簡介及作品介紹

Propic_Brandon.png

​陳百堅

Propic_Peggy.png

​陳佩玲

Propic_Martin.png

​張震揚

Propic_Cheuk Cheung.png

​卓翔

Propic_Leung.png

​何遠良

Propic_Lam Duen Shan Ming.png
Propic_Jess.png
Propic_Kinchoi.png

​林斷山明

​林建才及劉清華

Propic_Ma Chihang.png

​馬智恆

Propic_Sim.png

​沈君怡

Propic_Siu Waihang.png

​蕭偉恒

Propic_So Wingpo.png

​蘇詠寳

Propic_Humchuk.png

​含蓄

Propic_Pauline.png

​林玉蓮

Propic_Sharu.png

Sharu B. Sikdar

Propic_Zhang Zhe.png

​張哲

查詢:3705 8612 / 2512 3000
bottom of page